REGULAMIN KONKURSU STYPENDIALNEGO 

 

“MATURALNY NOBEL”

§ 1. Wprowadzenie

1. Niniejszy regulamin określa zasady i procedury przyznawania nagrody stypendialnej ,Maturalny Nobel”(dalej: “Stypendium”) w konkursie stypendialnym (dalej ,,Konkurs”) realizowanym w okresie październik 2023 – luty 2024 

2. Wyrażeniom zawartym w niniejszym regulaminie nadano następujące znaczenie:

a) Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu oraz przyznawania Stypendium Maturalny Nobel.

b) Organizator – Fundacja Młodych Liderów, ul. Mała 5, 39-300 Mielec, NIP: 8172178136, REGON: 362461410, adres kontaktowy w sprawie Konkursu: nobel@maturalni.com

c) Współorganizator – Maturalni sp. z o.o., ul. Jugowicka 8L, 30-443 Kraków, NIP 6772493106, REGON 525042555

d) Komisja Stypendialna – osoby wyznaczone przez Organizatora oraz Współorganizatora, a także osoby zaproszone przez Organizatora, stanowiące najwyższy organ decyzyjny w przedmiocie całości przebiegu i procedury Stypendium, w szczególności decydująca o wyborze Laureata Stypendium.

f) Uczestnik – osoba ubiegająca się o przyznanie Stypendium, biorąca udział w Konkursie.

g) Laureat – osoba fizyczna, która jest zwycięzcą nagrody stypendialnej “Maturalny Nobel”, tzn. została wybrana jako zwycięzca przez Komisję Stypendialną.

h) Wyróżniony – osoba fizyczna, która jest wyróżniona w Konkursie stypendialnym, tzn. została wyróżniona przez Komisję Stypendialną.

i) Finalista – osoba fizyczna, która została wybrana przez Komisję Stypendialną do udziału w  IV (finałowym) etapie Konkursu.

 

§ 2. Uczestnicy

1. Udział w Konkursie stypendialnym jest dobrowolny i nieodpłatny.

2. Stypendium jest przyznawane wyłącznie osobom fizycznym, które spełniają kryteria określone w niniejszym Regulaminie.

3. Stypendium jest przyznawane wyłącznie osobom, które mają aktualny status ucznia szkoły średniej. 

4. Warunki możliwości uzyskania prawa do przyznania Stypendium:

 • zaakceptowanie przez Uczestnika regulaminu Stypendium
 • spełnienie kryterium posiadania statusu ucznia szkoły średniej,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku przez Uczestnika,
 • zaakceptowanie przez Uczestnika pozostałych wymagań przewidzianych niniejszym Regulaminem.

5. Tylko w przypadku Laureata oraz Wyróżnionych:

 • zobowiązanie się Uczestnika do dopełnienia wszelkich formalności wymaganych przez Organizatora, umożliwiających odbiór Stypendium,
 • zgoda Uczestnika na nagranie filmu promocyjnego zawierającego wizerunek Uczestnika,  dotyczącego udziału w Konkursie, własnej osoby, opinii o Konkursie etc.,
 • zobowiązanie się Uczestnika do reprezentowania (w tym medialnego i promocyjnego) Konkursu stypendialnego “Maturalny Nobel”  na prośbę Organizatora w sposób ustalony pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem w okresie do 1 roku po zakończeniu finału Konkursu,
 • zobowiązanie się Uczestnika do wspierania publicznego wizerunku Organizatora i Współorganizatora, w tym do publicznego wypowiadania się w sposób pozytywny, a także dbania o dobrę imię i renomę Organizatora i Współorganizatora.
 1.  

6. Komisja Stypendialna nie będzie weryfikowała formularzy zgłoszeniowych w przedmiocie przyznania Stypendium, które zostaną nieprawidłowo wypełnione, lub których Uczestnicy nie spełniają wymagań formalnych określonych w niniejszym Regulaminie.

 

§ 3. Kryteria wymagań

1. Stypendium jest przyznawane osobom ambitnym, wykazującym się wybitnymi działaniami na rzecz zmiany świata, wyróżniającymi się własnym zaangażowaniem, szeroką działalnością społeczną, pasją, a przede wszystkim determinacją w dążeniu do celu, niekonwencjonalnością, odwagą i samodzielnością.

2. Wszelkie aktywności są definiowane w szczególności poprzez zaangażowanie się w działalność rozmaitych organizacji, aktywność w życiu szkoły i społeczności lokalnej, a także szeroko rozumianą aktywność w innych inicjatywach gromadzących i inspirujących ludzi, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym. To dotyczy przede wszystkim osób, które mają wizję działania, zakładają organizacje, inicjują i biorą udział w różnorodnych projektach. 

3. Przy udzieleniu Stypendium brane pod uwagę osiągnięcia opierają się na osiągnięciach o charakterze naukowym, artystycznym, społeczno-kulturalnym i sportowym – bez pierwszeństwa czy stopniowania zasług w odniesieniu do którejkolwiek kategorii z wyżej wymienionych dziedzin.

4. Stypendium może zostać przyznane Uczestnikom pobierającym inne stypendia.

5. W sytuacji pobierania przez Uczestnika innych stypendiów, należy wskazać je we w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w §5 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 

 

§ 4. Przebieg Konkursu

1. Konkurs ma charakter indywidualny.

2. Konkurs składa się z 4 etapów, które obejmują różne formy zadań konkursowych tj.

Etap I: Formularz zgłoszeniowy

Etap II: Szczegółowy opis swojej działalności i zadanie konkursowe

Etap III: Materiał wideo z prezentacją swojej osoby

Etap IV: Finałowe wystąpienia

Szczegółowa organizacja poszczególnych etapów opisana została w § 5 niniejszego Regulaminu.

3. Zadania przygotowane przez Komisję Stypendialną będą podstawą do przeprowadzenia eliminacji Uczestników na wszystkich szczeblach.

4. Oceny prac Uczestników dokonuje Komisja Stypendialna na wszystkich etapach eliminacji. Decyzje Komisji Stypendialnej na każdym etapie są ostateczne i nie przysługuje odwołanie od nich. 

5. Wyniki eliminacji na poszczególnych etapach Konkursu ogłaszane będą bezpośrednio  Uczestnikom drogą e-mailową, a na Etapie III Konkursu wyniki zostaną umieszczone również na oficjalnej stronie internetowej Konkursu:  www.maturalnynobel.pl

6. Harmonogram poszczególnych etapów Konkursu, Organizator ustala następująco:

  • Etap I – do 8 listopada 2023 r. 

  • Etap II –  nie później niż 19 listopada 2023 r. wysłanie materiałów przez Uczestników, nie później niż 5 grudnia wybór Uczestników do III etapu

  • Etap III – nie później niż 3 stycznia 2024 r. wysłanie materiałów przez Uczestników, nie później niż 15 stycznia wybór Uczestników do IV etapu 

  • Etap IV – 23 lutego 2024 r. 

7. Organizator ma prawo do zmiany terminów poszczególnych etapów Konkursu z ważnych powodów, a także do anulowania wyników poszczególnych etapów lub powtórzenia konkretnego etapu w razie ujawnienia istotnych nieprawidłowości w ich przebiegu.

8. Organizator ma prawo w uzasadnionych przypadkach do zmiany formy realizacji poszczególnych etapów. W tym przypadku Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników Konkursu o zaistniałej zmianie: w formie e-mailowej, a także poprzez publikację na stronie internetowej Konkursu informacji oraz Regulaminu uwzględniającego zaistniałe zmiany.

 1.  

§ 5. Szczegółowe zasady organizacji poszczególnych etapów Konkursu

1. Organizacja I etapu Konkursu:

a)  I etap Konkursu odbywa się w formie online, przy użyciu formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.maturalnynobel.pl

b) Formularz zgłoszeniowy otwiera się 11 października o godz.  16:00  i zamyka 8 listopada o godz. 23:59.

c) W formularzu zgłoszeniowym należy:

  • podać prawdziwe i poprawne dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe – adres e-mail i numer telefonu, pełna nazwa szkoły, miasto zamieszkania, informacje o innych pobieranych stypendiach

  • odpowiedzieć w formie tekstowej na pozostałe pytania konkursowe, zgodnie z wytycznymi Komisji Stypendialnej określonymi w formularzu zgłoszeniowym

  • poprzez zaznaczenie wymaganych chceckboxów, potwierdzić znajomość niniejszego Regulaminu oraz wyrazić wymagane w formularzu zgłoszeniowym zgody, zgodnie z 

e) Uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy tylko raz. 

f) O wynikach I etapu Konkursu Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą e-mailową do dnia 9 listopada 2023 r. 

2. Organizacja II etapu Konkursu:

a) Do drugiego etapu Konkursu zostaną zakwalifikowane osoby, wybrane przez Komisję Stypendialną w oparciu o kryteria konkursowe określone w §3 niniejszego Regulaminu, w ilości nie mniejszej niż 80% osób, które poprawnie zgłosiły się do I etapu Konkursu. 

b) II etap Konkursu odbywa się w formie online, przy czym każdy z Uczestników zakwalifikowanych do tego etapu, otrzyma zadanie konkursowe wraz z  instrukcją na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym. 

c) Zadanie konkursowe na II etapie Konkursu wymagać będzie od Uczestnika:

  • uzupełnienia karty doświadczeń, w której znajdą się opisane doświadczenia, realizowane projekty oraz wszelkie szczegółowo opisane osiągnięcia Uczestnika,

  • dołączenia zaświadczeń (w formie skanów) potwierdzających osiągnięcia wskazane w karcie doświadczeń tj. dyplomy, zaświadczenia, listy polecające, referencje za:

  • zaangażowanie społeczne (udział w wolontariatach, działalność w samorządach, działalność w NGO),

  • osiągnięcia naukowe (dyplomy, wyniki w olimpiadach, konkursach i innych zawodach, autorstwo lub współautorstwo przy publikacjach i działach literackich np. proza, wiersz, blog, publikacje naukowe itp., udział w projektach badawczych, autorstwo lub współautorstwo innowacyjnego projektu technologicznego lub wynalazku, wzoru przemysłowego, wzoru użytkowego itp.),

  • inne osiągnięcia i inne formy zaangażowania społecznego, naukowego, artystycznego, edukacyjnego, ekologicznego, 

  • inne niewymienione formy zaangażowania Kandydata,

  • dołączenia zaświadczenia potwierdzającego posiadanie aktualnego statusu ucznia szkoły średniej,

  • dołączenie skanu zgody rodzica/prawnego opiekuna Uczestnika na udział w dalszych etapach Konkursu, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,

  • odpowiedzi w formie tekstowej na jedno pytanie konkursowe, zgodnie z wytycznymi Komisji Stypendialnej określonymi w instrukcji.

d) Uczestnicy otrzymają szczegółowy wzór oraz instrukcję do zadania, o którym mowa w punkcie powyżej drogą e-mailową. 

e) II etap Konkursu rozpoczyna się 09.11.2023 r. i kończy 19.11.2023 r. o godzinie 23:59.

f) W ramach uczestnictwa w II etapie Konkursu, Uczestnicy są zobowiązani do dostarczenia do dnia 19.11.2023 r. do godziny 23:59, rozwiązania zadania konkursowego II etapu, na adres e-mail Organizatora: nobel@maturalni.com

g) E-mail powinien zostać zatytułowany: „Imię i nazwisko Uczestnika – adres e-mail – II etap Maturalnego Nobla”. 

h) Wszystkie załączniki wysłane w ramach zadania konkursowego powinny być wysłane w takiej formie, aby były bez przeszkód możliwe do odtworzenia przez Organizatora np. załącznik w mailu, link do DropBox, Google Drive itp. 

i) Odpowiedzialność za poprawność działania i możliwość otwierania załączników przez Organizatora, spoczywa na Uczestniku. 

j) Zadania konkursowe wysłane po terminie nie będą podlegać ocenie przez Komisję Stypendialną. 

k) Komisja Stypendialna ocenia nadesłane zadania konkursowe w oparciu o kryteria konkursowe określone w §3 niniejszego Regulaminu.

l) Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo zbadania stanu faktycznego informacji zawartych w zadaniu konkursowym, w tym celu może według własnego uznania weryfikować prawdziwość informacji (np. poprzez kontakt mailowy i telefoniczny z podmiotem udzielającym referencji, przeprowadzenie wizytacji w placówce, w której Uczestnik pobiera naukę etc.).

m) Organizator może dokonać dyskwalifikacji Uczestnika w przypadku podejrzenia o nieuczciwości lub nieprawdziwość podanych osiągnięć. 

n) W II etapie Konkursu Komisja Stypendialna wyłoni minimalnie 100, a maksymalnie 150 najlepiej ocenionych zadań konkursowych Uczestników, którzy zakwalifikują się do III etapu Maturalnego Nobla.

p)  O wynikach II etapu Konkursu Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą e-mailową do dnia 5 grudnia 2023 r. 

o) Zadania konkursowe wysłane po terminie nie będą podlegać ocenie przez Komisję Stypendialną. 

3. Organizacja III etapu Konkursu:

a) Do III etapu Konkursu zakwalifikowanych zostanie minimalnie 100, a maksymalnie 150 osób, które zostaną wyłonione przez Komisję Stypendialną na podstawie wyników II etapu Konkursu. 

b) III etap Konkursu rozpoczyna się 05.12.2023 r. i kończy 30.01.2024 r. o godzinie 23:59.

c) III etap Konkursu odbywa się w formie online, przy czym każdy z Uczestników zakwalifikowanych do tego etapu, otrzyma zadanie konkursowe wraz z  instrukcją na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym. 

d) W ramach uczestnictwa w III etapie Konkursu, Uczestnicy są zobowiązani do dostarczenia do dnia 03.01.2024 r. do godziny 23:59, rozwiązania zadania konkursowego III etapu, na adres e- mail Organizatora: nobel@maturalni.com

e) E-mail powinien zostać zatytułowany: „Imię i nazwisko – adres e-mail – III etap Maturalnego Nobla”. 

f) Wszystkie załączniki wysłane w ramach zadania konkursowego powinny być wysłane w takiej formie i jakości, aby były bez przeszkód możliwe do odtworzenia i pobrania przez Organizatora np. załącznik w mailu, link do DropBox, Google Drive itp. 

g) Odpowiedzialność za poprawność działania i możliwość otwierania załączników i/lub linków przez Organizatora, spoczywa na Uczestniku. 

h) Zadania konkursowe wysłane po terminie nie będą podlegać ocenie przez Komisję Stypendialną. 

i) Zadanie konkursowe na III etapie Konkursu polegać będzie na nagraniu maksymalnie 2- minutowego filmu wideo z autoprezentacją Uczestnika oraz dostarczeniu go do Organizatora.  Uczestnicy otrzymają szczegółową instrukcję dotyczącą zadania drogą e-mailową. 

j) Spośród wszystkich zadań konkursowych (filmów wideo) otrzymanych przez Organizatora na III etapie Konkursu, Komisja Stypendialna wybierze min. 30 tych, które zostaną umieszczone na platformie YouTube na kanale prowadzonym przez Współorganizatora: https://www.youtube.com/@Maturalni, celem poddania filmów głosowaniu internautów, zgodnie z ust. j – l poniżej. 

k) Pozostali Uczestnicy, którzy prawidłowo przesłali swoje zadanie konkursowe (film wideo), ale nie przejdą pomyślnie selekcji zadań konkursowych (filmu wideo) przez Komisję Stypendialną na III etapie Konkursu, tracą możliwość dalszego uczestnictwa w Konkursie. 

l) W wyborze Uczestników do kolejnego (IV) etapu, wśród zadań konkursowych umieszczonych na platformie YouTube, głos mają zarówno Komisja Stypendialna, jak i internauci, w proporcji: 60% (Komisja Stypendialna) –  40% (internauci). 

l) Internauci oddają głos na danego Uczestnika poprzez kliknięcie przycisku na platformie YouTube “to mi się podoba” pod filmem stworzonym przez Uczestnika, co jest równoznaczne z oddaniem 1 głosu. 

m) Głosowanie rozpoczyna się 15 stycznia 2024 r. i potrwa do 30 stycznia 2024 r.

n) Organizator może dokonać dyskwalifikacji Uczestnika w przypadku, gdy film nie spełnia podstawowych wytycznych przekazanych Uczestnikowi w instrukcji do zadania, wymagań do umieszczenia filmu na platformie YouTube lub zawiera fragmenty kontrowersyjne, wulgarne czy niezgodne z polityką Organizatora, Współorganizatora oraz platformy YouTube. 

p) W III etapie Konkursu Komisja Stypendialna wyłoni maksymalnie 20 najlepiej ocenionych zadań konkursowych Uczestników, którzy zakwalifikują się do IV etapu Konkursu.

o) O wynikach III etapu Konkursu Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą e-mailową do dnia 31 stycznia 2024 r. 

4. Organizacja IV etapu Konkursu (dalej: “Finału”):

a) Do Finału zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 20 osób, które zostaną wyłonione przez Komisję Stypendialną na podstawie wyników III etapu Konkursu. 

b) Każdy Uczestnik zakwalifikowany przez Komisję Stypendialną do udziału w Finale Konkursu, uzyskuje tytuł Finalisty Maturalnego Nobla.

c) Finał Konkursu odbywa się w formie stacjonarnej w Warszawie w dn. 23 lutego 2024 r. 

d) Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu, ani zakwaterowania Uczestników po przyjeździe na Finał Konkursu. 

e) Zadanie konkursowe w ramach Finału Konkursu, będzie polegało stworzeniu i wygłoszeniu podczas Finału krótkiego, indywidualnego wystąpienia scenicznego. 

f) Wszelkie wytyczne do zadania konkursowego np. tematyka, czas wystąpienia etc., zostaną podane Finalistom drogą mailową wraz z informacją o zakwalifikowaniu się do Finału Konkursu. 

g) Wystąpienia sceniczne w Finale Konkursu oceniane będą przez Komisję Stypendialną w oparciu o kryteria konkursowe zawarte w niniejszym Regulaminie oraz własną nieskrępowaną opinię i ocenę.

h) Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w formie stacjonarnej podczas oficjalnego Finału, a także zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz w formie postu na mediach społecznościowych Organizatora i/lub Współorganizatora. 

i) Organizator może dokonać dyskwalifikacji Uczestnika w przypadku podejrzenia o nieuczciwości lub niespełnienia któregokolwiek z warunków uczestnictwa w Konkursie.

j) Do udziału w IV etapie Konkursu, organizowanego stacjonarnie w Warszawie, Uczestników w wieku poniżej 18 rż., wymagana jest obecność rodzica/prawnego opiekuna lub przedstawienie Organizatorowi pisemnej zgody rodzica/prawnego opiekuna. 

k) W czasie trwania Finału Konkursu, Organizator dokonywał będzie utrwalania wizerunku Uczestników w postaci fotorelacji i nagrań wideo, na co Uczestnik wyraża zgodę. 

 

§ 6. Przyznanie stypendium oraz nagrody

1. W drodze Konkursu wyróżnia się 3 Uczestników otrzymujących Stypendium w zróżnicowanej wysokości i formie.

2. Komisja Stypendialna nadaje tytuł Laureata jednemu Uczestnikowi oraz tytuł Wyróżnionego dwóm Uczestnikom. 

3. Laureat otrzymuje tytuł “Maturalnego Noblisty”.

4. Laureat otrzymuje kwotę Stypendium wynoszącą 13 000 zł, wypłacaną jednorazowo, w całości z góry w formie przelewu na wskazany przez Laureata rachunek bankowy. 

5. Wyróżniony otrzymuje kwotę Stypendium wynoszącą 5 000 zł, wypłacaną jednorazowo, w całości z góry w formie przelewu na wskazany przez Wyróżnionego rachunek bankowy. 

6. Wypłata następuję w terminie 14 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu i dopełnienia przez Laureata oraz Wyróżnionych wymaganych przez Organizatora formalności potwierdzających i umożliwiających odbiór Stypendium. 

7. Stypendium zostanie wypłacone z rachunku bankowego należącego do Organizatora.

8. Od ostatecznej kwoty Stypendium Organizator pobierze i odprowadzi na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%.

9. Laureat otrzymuje także możliwość wzięcia udziału w 3 spotkaniach mentoringowych (każde o długości 60 min., w formie online), w tym: jedno z ekspertem wyznaczonym przez partnera “Maturalnego Nobla” – PwC oraz pozostałe z ekspertem wyznaczonym przez Organizatora i/lub Współorganizatora.  

10. Wyróżniony otrzymuje także możliwość wzięcia udziału w 1 spotkaniu mentoringowym o długości 60 min. (w formie online) z ekspertem wyznaczonym przez partnera “Maturalnego Nobla” – PwC.

11. Każdy Finalista otrzymuje tytuł “Finalisty Maturalnego Nobla”.

12. Laureat, Wyróżniony oraz każdy Finalista otrzymuje pełen dostęp do prowadzonej przez Współorganizatora platformy edukacyjnej maturalni.com tzn. wszystkich kursów wideo oferowanych na platformie. Dostęp do nagrody jest ważny do dnia egzaminu maturalnego Finalisty. Nagroda nie obejmuje innych cykli zajęć, produktów i usług edukacyjnych, które pojawią się w platformie po zakończeniu “Maturalnego Nobla”.

13. Finalista, niebędący Laureatem ani Wyróżnionym, otrzymuje także możliwość wzięcia udziału w jednym spotkaniu mentoringowym o długości 45 min. (w formie stacjonarnej lub online) z ekspertem wyznaczonym  przez Organizatora i/lub Współorganizatora. 

14. Szczegółowe daty i forma mentoringu będzie ustalana każdorazowo indywidualnie z Laureatem, Wyróżnionym, bądź Finalistą.  

 

§ 7. Utrata prawa do Stypendium

1. Osoba ubiegająca się o przyznanie Stypendium traci do niego prawo w momencie:

a) ubezwłasnowolnienia,
b) prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo lub wykroczenie,
c) nieposiadania rachunku bankowego wymaganego do wypłaty wartości Stypendium,
d) przyznania Stypendium na podstawie fałszywych informacji,
e) dopuszczenia się plagiatu na którymkolwiek etapie Konkursu,
f) niedopełnienia formalności wymaganych przez Organizatora umożliwiających przekazanie Stypendium w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu,
g) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku, zgodnie z §8 niniejszego Regulaminu, 
h) wycofania się z realizacji któregokolwiek ze zobowiązań określonych w §2 ust. 5 niniejszego Regulaminu,
i) zrzeczenia się Stypendium,
j) innych uchybień weryfikacyjnych.

2. Osoba, której wypłacono już równowartość Stypendium w momencie zaktualizowania się przesłanek, o których mowa w §7 powyżej, obowiązana jest do zwrotu równowartości wypłaconego Stypendium na zasadach ogólnych. Zwrot powinien odbyć się w terminie 14 dni od powstania okoliczności aktualizacji przesłanki na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora. 

3. Decyzja o utracie Stypendium jest nieodwołalna. 

§ 8. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem, w drodze którego przyznawane jest Stypendium jest Organizator i Współorganizator.

2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników wraz z ich wizerunkiem odbywa się w celu przeprowadzenia Konkursu, wyboru Laureata i Wyróżnionych oraz wypłaty Stypendium.

3. Dane osobowe oraz wizerunek Laureata i Wyróżnionych Konkursu będą wykorzystywane w celach marketingowych, promocyjnych lub publikacyjnych przez administratorów w okresie koniecznym do realizacji roszczeń.

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku Uczestników  obejmuje okres aktualnie trwającej edycji Konkursu tj. 11.10.2023 r. – 24.02.2024 r., a w przypadku Finalistów, Laureata oraz Wyróżnionych zgoda jest bezterminowa i obejmuje przetwarzanie jego danych osobowych oraz wizerunku w okresie po zakończeniu niniejszej edycji Konkursu oraz w kolejnych jego edycjach. 

6. Przetwarzanie danych osobowych udostępnionych na podstawie formularza zgłoszeniowego odbywa się na podstawie zgody RODO, zamieszczonej w formularzu zgłoszeniowym. 

7. Przetwarzanie wizerunku Uczestnika utrwalonego w formie filmu wideo do zadania konkursowego odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.

8. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie.

9. Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

10. Kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Dane podawane przez Uczestników nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.

12. Organizator oraz Współorganizator jako administratorzy danych osobowych informują, że dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia najlepszych środków organizacyjno-technicznych dla ochrony danych osobowych.

 

§ 9. Przepisy końcowe

1.  Organizator może zaprosić do przedsięwzięcia partnerów organizacyjnych, patronów, patronów medialnych i internetowych, jak również sponsorów. 

2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu następują w drodze uchwały Komisji Stypendialnej, a o zmianach niniejszego Regulaminu Organizator poinformuje w drodze ich publikacji na oficjalnej stronie internetowej Konkursu: www.maturalnynobel.pl/regulamin

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Komisji Stypendialnej.

Załącznik nr 1 


…………………………………………..
Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna 

 


………………………
Numer kontaktowy rodzica/prawnego opiekuna

 


………………………
Miejscowość i data

Zgoda rodzica/prawnego opiekuna 

na udział w  konkursie stypendialnym “Maturalny Nobel” 

Wyrażam zgodę na samodzielny udział mojego syna/mojej córki*……………………………………………………….. w konkursie “Maturalny Nobel”, którego celem jest przyznanie Stypendium młodym, ambitnym osobom. 

Organizatorem konkursu “Maturalny Nobel” jest Fundacja Młodych Liderów z siedzibą przy ul. Małej 5, 39-300 Mielec, NIP: 817 217 81 36 oraz Współorganizatorem jest Maturalni sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jugowickiej 8L, 30-443 Kraków, NIP: 6772493106

Jednocześnie oświadczam, że:

 

  • wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w postaci imienia i nazwiska oraz na utrwalenie w formie zdjęć i nagrań wideo wizerunku Uczestnika podczas realizacji konkursu stypendialnego “Maturalny Nobel” oraz wykorzystanie tak utrwalonego wizerunku Uczestnika w zakresie określonym w Regulaminie. 

  • udzielam Organizatorowi oraz Współorganizatorowi zezwolenia na rozpowszechnianie i wykorzystanie wizerunku Uczestnika, w całości lub w fragmentach poprzez jego zwielokrotnienie; wyświetlanie, publiczne odtwarzanie; wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej; wykorzystanie w utworach multimedialnych; wprowadzanie do obrotu; publiczne udostępnianie audycji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Powyższe zezwolenie dotyczy wykorzystania materiałów w całości lub we fragmentach w działalności marketingowej Organizatora oraz Współorganizatora: (i) w komunikacji wewnętrznej (ii) do umieszczenia materiałów w kanałach komunikacji Maturalnych oraz kanałach komunikacji Partnerów programu “Maturalny Nobel”. Materiał nie będzie naruszał prawa ani dóbr osobistych uczestników biorących udział w konkursie “Maturalny Nobel”. 

Zgoda zostaje udzielona na okres trwania konkursu “Maturalny Nobel”.

 

……………………………………………

Czytelny podpis  rodzica/prawnego opiekuna

Do końca obecnego etapu pozostało:

 • 00Dni
 • 00Godzin
 • 00Minut
 • 00Sekund